Chien Hao Graduation Luncheon

Celebration of Chien-Hao getting his Ph.D. Congratulation Dr. Su!

Huai-Kuang Tsai
Huai-Kuang Tsai
Research Fellow/Professor