Dream Lake and Mountain Hsin

Group hiking excursion after farewell luncheon for Chih-Hsu.

Huai-Kuang Tsai
Huai-Kuang Tsai
Research Fellow/Professor