Lab Gathering

Great lunch time with lab members!

Huai-Kuang Tsai
Huai-Kuang Tsai
Research Fellow/Professor